วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการปลูกจิตสำนึก ต่อต้านทุจริต ณ โรงเรียนอู่ทอง


สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดงานโครงการปลูกจิตสำนึก ต่อต้านทุจริต
กิจกรรมคร้ังที่ ๒ ณ โรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

การจัดโครงการในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้งเป็นการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อที่จะให้เยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมที่ไทย นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ซึ่งการจัดงานโครงการในครั้งนี้ ได้ความอนุเคราะห์จาก ท่านผู้อำนวยการ ไพศาล แจ่มถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง และได้รับการสนับสนุนจากพระมหาอัมพร วรเมธี เจ้าอาวาสวัดวรจันทร์
จ.สุพรรณบุรี และพระมหาสุกัน สุชาโต หัวหน้าพระวิทยากร วัดลานนาบุญ จ.นนทบุรี ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ จำนวน ๑๑๗ คนวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

“วิชา”ย้ำเงื่อนตายระบายจีทูจี"เก๊"-อาศัยแค่"ชื่อ"สุดท้ายข้าววนเวียนในปท.
นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตโครงการจำนำข้าว ให้สัมภาษณ์พิเศษ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ถึงผลการไต่สวนกรณีการระบายข้าวรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยเบื้องต้นพบว่าไม่ได้มีการระบายข้าวแบบจีทูจี จริง พร้อมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนนักการเมือง ข้าราชการ และเอกชน จำนวน 15 ราย

http://www.isranews.org/เรื่องเด่น-สำนักข่าวอิศรา/item/26670-rice_26670.html


วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

หลังจากที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 (ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๗ วรรค ๒)
 ที่ประะสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี น้ัน

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
ทั้ง ๙ ท่าน ได้แก่

๑. นายพิภพ บุญธรรม             ประธานกรรมการ
 ๒. นายอดิศักดิ์ สามงามแสน              กรรมการ
     ๓. นายปฐม ขำพลับ                           กรรมการ
     ๔. นายวัชรินทร์ กบิลพัฒน์                  กรรมการ
๕. นายมนัสทพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง       กรรมการ
๖. นางศิริณี วัธนินทร                          กรรมการ
๗. นายเฉลิม ปิ่นสกุล                         กรรมการ
๘. นายชูชาติ อินสว่าง                        กรรมการ
๙. นายปัญญวัฒน์ พุกพาน                  กรรมการ


ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนสองเท่าที่จะพึงมีในจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งได้ดำเนินการลงคะแนนคัดเลือกผู้สมัครฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรียงตามลำดับอักษร ดังนี้

๑. นายชูศักดิ์ กุลทัพ
๒. นายทวีชัย พลายชุมพล
๓. นายมานพ พลเสน
๔. นายเรืองศักดิ์ สุขาทิพยพันธุ์
๕. นายสมเกียรติ ทรัพย์สวนแตง
๖. พลตำรวจตรี สมศักดิ์ รักซ้อน


ทั้งนี้ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ได้ โดยแจ้งข้อมูลทางเว็บไซต์หรือทางไปรษณีย์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช.
เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี - สนามบินน้ำ ตำบลท่าทราบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือ
ตู้ ปณ. ๑๐๐ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๒๘-๔๘๐๐-๔๙ , ๐๒-๒๘๒-๓๑๖๑-๕
Website : www.nacc.go.thวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

วันนี้เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสุพรรณบุรี หรือกรรมการ ป.ป.จ. ทั้ง ๒๒ คนได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับประวัติ  ประสบการณ์ พฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ท้ัง ๙ ท่าน
ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกต. จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 

 

 

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 


สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
 
ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
 
สมัครเข้ารับ การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
 
 ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖

ด้วยสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี ๒๕๕๖ กิจกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต  จึงขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ภายในวันที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
 
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบไปยัง สำนักงานป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สำนักงาน ป.ป.ช.
เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนบุรี ๑๑๐๐๐
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่เว็บไซต์      www.nacc.go.th
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม   สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สำนักงาน ป.ป.ช.
โทรศัพย์ ๐ ๒๒๘๒ ๙๕๙๑  โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๓๒๔๘ ในวันและเวลาราชการ
 
 


 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

 
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง  รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหา
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
                                                         .
 
กกกกกกกกกกกกกกกตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดให้มีการขอขึ้นทะเบียน ของหน่วยงานหรือองค์กรส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตรวจสอบลักษณะคุณสมบัติและการดำเนินการของหน่วยงานหรือองค์กรแล้ว นั้น
กกกกกกกกกกกกกกกเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จึงประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการ  สรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตามประเภทของหน่วยงานหรือองค์กร ดังนี้
 
๑. สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา
    จำนวน หน่วยงานหรือองค์กร
    ๑.๑ สมาคมการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๑.๒ ศูนย์สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาดอนเจดีย์
    ๑.๓ สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาสุพรรณบุรี
    ๑.๔ สมาคมครูสุพรรณบุรี
    ๑.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาสุพรรณบุรี
    ๑.๖ สมาคมครูวิทยาศาสตร์สุพรรณบุรี
    ๑.๗ สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
๒. สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
    จำนวน หน่วยงานหรือองค์กร
     ๒.๑ สภาทนายความจังหวัดสุพรรณบุรี 
๓. สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน
    จำนวน หน่วยงานหรือองค์กร
    ๓.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี
๔. สภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด
    จำนวน หน่วยงานหรือองค์กร
    ๔.๑ หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๔.๒ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
๕. กลุ่มอาสาสมัคร
    จำนวน หน่วยงานหรือองค์กร
    ๕.๑ มูลนิธิโสภณสุตกิจอุทิศ
    ๕.๒ อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๕.๓ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช
    ๕.๔ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๕.๕ มูลนิธิศุภมิตรร่วมใจ
    ๕.๖ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี
          (ทสม.จังหวัดสุพรรณบุรี)
    ๕.๗ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
๖. องค์กรเอกชน
    จำนวน หน่วยงานหรือองค์กร
    ๖.๑ สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี
    ๖.๒ สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์การเกษตรด่านช้าง
    ๖.๓ สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกการเกษตรศรีประจันต์
    ๖.๔ สมาคมชมรมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
    ๖.๕ สมาคมศาลตายาย จังหวัดสุพรรณบุรี
    ๖.๖ สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์การเกษตรหนองหญ้าไซ
    ๖.๗ สมาคาฌาปณกิจสงเคราะห์การเกษตรสองพี่น้อง
    ๖.๘ ฌาปณกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด
    ๖.๙ สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์การเกษตรอู่ทอง
๗. องค์กรเกษตร
    จำนวน ๓๕ หน่วยงานหรือองค์กร
     ๗.๑ สหกรณ์การเกษตรด่านช้าง
     ๗.๒ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์
     ๗.๓ สหกรณ์นิคมด่านช้าง
     ๗.๔ สหกรณ์การเกษตรวังหว้า
     ๗.๕ กลุ่มเกษตรกรทำไร่สระกระโจม
     ๗.๖ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกร่าง
     ๗.๗ กลุ่มเกษตรกรทำนากระเสียว
     ๗.๘ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองสาหร่าย
     ๗.๙ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด
     ๗.๑๐ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สามชุก
     ๗.๑๑ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กระเสียว
     ๗.๑๒ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์บ้านสระ
     ๗.๑๓ สหกรณ์การเกษตรเดิมบาง
     ๗.๑๔ สหกรณ์การเกษตรสามชุก
     ๗.๑๕ สหกรณ์เกษตรอู่ทอง
     ๗.๑๖ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
     ๗.๑๗ สหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง
     ๗.๑๘ สหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด
     ๗.๑๙ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี
     ๗.๒๐ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ
     ๗.๒๑ กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลทัพหลวง
     ๗.๒๒ กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตำบลหนองบ่อ
     ๗.๒๓ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์วังยาว
     ๗.๒๔ กลุ่มเกษตรกรทำนาบางกุ้ง
     ๗.๒๕ กลุ่มเกษตรกรทำนาบางปลาม้า
     ๗.๒๖ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลทัพหลวง
     ๗.๒๗ กลุ่มเกษตรกรทำไร่สระยายโสม
     ๗.๒๘ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองขาม
     ๗.๒๙ กลุ่มเกษตรกรทำนารั้วใหญ่
     ๗.๓๐ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองราชวัตร
     ๗.๓๑ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์นิคมกระเสียว
     ๗.๓๒ กลุ่มเกษตรกรทำไร่จระเข้สามพัน
     ๗.๓๓ กลุ่มเกษตรกรทำนาพิหารแดง
     ๗.๓๔ กลุ่มเกษตรกรทำนาไร่รถ
     ๗.๓๕ กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย
๘. สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน
    จำนวน หน่วยงานหรือองค์กร
    ๘.๑ สมาคมสื่อมวลชนสุพรรณบุรี
๙. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
    จำนวน ๒๓ หน่วยงานหรือองค์กร
    ๙.๑ สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๓ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๔ สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๕ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๖ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๗ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๘ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๙ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๑๐ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๑๑ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๑๒ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๑๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๑๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๑๕ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๑๖ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๑๗ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๑๘ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๑๙ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๒๐ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๒๑ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๒๒ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
    ๙.๒๓ สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
 
            ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใด ประสงค์จะโต้แย้งหรือคัดค้านการขึ้นทะเบียนหรือถูกปฏิเศษการขึ้นทะเบียน สามารถยื่นคำร้องตามแบบ ป.ป.จ. ๙ ต่อผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
 
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี หลังที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร. ๐๓๕-๕๑๑๑๗๘    Fax. ๐๓๕-๕๑๑๑๗๗
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


 
 

 


 
 
 
 

 
 
 
 
 


วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
 
บรรยาย"กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"ให้กับพระนักศึกษา
 

เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นายสมพล กาญจนโสภณ เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อ "กฏหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" ให้กับพระนักศึกษาระดับพระสังฆาธิการ ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๘๕ รูป ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร ได้จัดตั้งหน่วยวิทยบริการขึ้นที่ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทางหน่วยวิทยบริการฯ ได้เปิดหลักสูตรภาคฤดูร้อนถวายความรู้ให้แก่พระนิสิต ที่กำลังเรียนระดับปริญญาตรี ปีที่ ๓ ซึ่งมีวิชา กฏหมายทางการจัดการ อันเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่มีการเรียนการสอน 
 

โดยทางหน่วยวิทยบริการฯ ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดให้พระนิสิตได้เรียนรู้จากบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและมีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างดี น่าจะทำให้พระนิสิตเกิดองค์ความรู้ที่กว้างขวางและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ต่อไปได้
 

ในการนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายสมพล กาญจนโสภณ เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน ป.ป.ช.  บทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ช่องทางการร้องเรียนกรณีพบเห็นการทุจริต และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีของการทุจริต ให้กับพระนักศึกษาระดับพระสังฆาธิการ ช้ันปีที่ ๓ รวมจำนวน ๘๕ รูป
 

 
จากการบรรยายดังกล่าว พระนักศึกษาได้ให้การตอบรับและมีความสนใจซักถามรายละเอียดข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ป.ป.ช. และข้อกฎหมายต่างๆกันอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้พระนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงาน ป.ป.ช. มากขึ้น 
 
 
นางสาววรรณภา เวทย์ธัญญาภรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี หลังที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ถนนพระพันวษา
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทร. ๐๓๕-๕๑๑๑๗๘  / Fax. ๐๓๕-๕๑๑๑๗๗